Mệnh khuyết Kim và cách cải vận trong phong thuỷ

Mệnh khuyết Kim và cách cải vận trong phong thuỷ Mệnh khuyết KIM sinh vào mùa Xuân: từ 19/2 đến 4/5 dương lịch (Dư Mộc – Thiếu Kim). 28 phương pháp sau đây để thay đổi được vận xấu mỗi năm. Mệnh khuyết & phương trình luận mệnh Mệnh khuyết theo Đọc tiếp…

Mệnh khuyết Mộc và cách cải vận trong phong thuỷ

Mệnh khuyết Mộc và cách cải vận trong phong thuỷ Mệnh khuyết MỘC sinh vào mùa Thu: từ 8/8 đến 7/11 dương lịch (Dư Kim- Thiếu Mộc). Mệnh khuyết & phương trình luận mệnh Mệnh khuyết theo mùa sinh là tìm tra một dụng thần trực xung của tháng sinh, cứ Đọc tiếp…

Mệnh khuyết Hoả và cách cải vận trong phong thuỷ

Mệnh khuyết Hoả và cách cải vận trong phong thuỷ Mệnh khuyết Hoả sinh vào mùa Đông: từ 8/11 đến 18/02 dương lịch (Dư Thuỷ – Thiếu Hoả).  Mệnh khuyết & phương trình luận mệnh Mệnh khuyết theo mùa sinh là tìm tra một dụng thần trực xung của tháng sinh, cứ 10 trường Đọc tiếp…

Mệnh khuyết Thuỷ và cách cải vận trong phong thuỷ

Mệnh khuyết Thuỷ và cách cải vận trong phong thuỷ Mệnh khuyết THUỶ sinh vào mùa Hạ: từ 5/5 đến 7/8 dương lịch (Dư Hoả – Thiếu Thuỷ). Mệnh khuyết & phương trình luận mệnh Mệnh khuyết theo mùa sinh là tìm tra một dụng thần trực xung của tháng sinh, cứ Đọc tiếp…